Vitajte v podmienkach používania aplikácie BitApp 24:

Pri vstupe do kráľovstva BitApp 24, priekopníckej platformy na obchodovanie s kryptomenami, vás pozývame, aby ste sa oboznámili s hlavnými zásadami uvedenými v týchto podmienkach. Tento dokument vyjadruje našu oddanosť transparentnosti, etickému správaniu a spolupráci v rámci našej živej komunity obchodníkov. Používanie aplikácie BitApp 24 znamená, že súhlasíte s týmito podmienkami, čo podporuje bezpečný a obohacujúci zážitok pre každého účastníka.

Registrácia účtu:

Ak chcete vstúpiť do kráľovstva BitApp 24, popredného miesta obchodovania s kryptomenami, musíte potvrdiť, že máte aspoň 18 rokov alebo vekovú hranicu vo vašej jurisdikcii. Keď sa vydáte na túto cestu, je nevyhnutné, aby ste počas registrácie poskytli presné a aktuálne informácie. Za ochranu dôvernosti vášho účtu a všetkých činností vykonávaných v rámci neho nesiete výhradnú zodpovednosť.

Zverejňovanie rizík:

Živé prostredie kryptomien sa vyznačuje prirodzenou volatilitou a obchodovanie v ňom zahŕňa určité riziká. Ceny kryptomien môžu vykazovať rýchle výkyvy. Hoci spoločnosť BitApp 24 poskytuje informácie, zdržiava sa poskytovania finančného poradenstva. Ako používateľ beriete na vedomie, že zodpovednosť za obchodné rozhodnutia spočíva výlučne na vás, a vyzývame vás, aby ste pred vykonaním akéhokoľvek obchodu vykonali dôkladný prieskum.

Zakázané činnosti:

V rámci spoločnosti BitApp 24 dodržiavame kódex správania, ktorý zakazuje akékoľvek zapojenie do nepovolených alebo nezákonných činností. Činnosti ako hacking, podvod, phishing, pranie špinavých peňazí alebo činnosti v rozpore s platnými zákonmi alebo predpismi sú prísne zakázané. Dodržiavaním týchto pokynov prispievate k bezpečnému a zákonnému prostrediu.

Zachovanie duševného vlastníctva:

Všetky materiály vrátane log, grafiky, softvéru a samotnej webovej stránky, ktoré sú kurátormi spoločnosti BitApp 24 a jej poskytovateľov licencií, sú chránené právami duševného vlastníctva. Bez výslovného písomného súhlasu je používateľom zakázané používať, reprodukovať, upravovať alebo šíriť akýkoľvek obsah chránený autorskými právami. Tento záväzok chráni integritu nášho tvorivého úsilia.

Nepretržitý prístup a údržba:

Spoločnosť BitApp 24 sa snaží poskytovať bezproblémový prístup k svojej platforme, avšak v dôsledku nepredvídaných okolností môže dôjsť k občasným poruchám. Dočasné pozastavenie prístupu môže byť potrebné z dôvodu údržby, vylepšenia systému alebo z iných dôležitých dôvodov, ktorých cieľom je zdokonaliť váš obchodný zážitok.

Etické správanie používateľa:

V rámci živej komunity BitApp 24 sa od používateľov očakáva, že budú dodržiavať štandardy správania, ktoré podporujú bezpečnosť a funkčnosť platformy. Neoprávnený prístup k účtom ostatných používateľov alebo činnosti, ktoré ohrozujú integritu systému, sú prísne zakázané, čím sa posilňuje atmosféra dôvery a spolupráce.

Ukončenie účtu:

Hoci používateľov vítame v službe BitApp 24, vyhradzujeme si právo v odôvodnených prípadoch pozastaviť alebo zrušiť účty. Môže to vyplynúť z porušenia našich podmienok používania alebo iných činností, ktoré sú v súlade s dodržiavaním integrity platformy a noriem komunity.

Odškodnenie:

Pri spolupráci so spoločnosťou BitApp 24 sa zaväzujete odškodniť spoločnosť BitApp 24, jej pridružené spoločnosti a zamestnancov za akékoľvek nároky, straty alebo škody vyplývajúce z vášho používania platformy alebo porušenia našich podmienok. Táto doložka zdôrazňuje spoločný záväzok k zodpovednému a etickému zapojeniu platformy.

Navigácia v živom svete spoločnosti BitApp 24 je v súlade s týmito podmienkami a vytvára prostredie dôvery, rešpektu a integrity.

Skip to content